Biounik


U cilju unapređenja naučnih istraživanja Agrounik je osnovao kompaniju Biounik koja je registrovana kao istraživačko – razvojni centar pri MNPRT.
Naučno – istraživački rad usmeren je ka inovacijama i stvaranju novih aktivnih formulacija na bazi mikroorganizama i njihovih metabolita sa primenom u poljoprivrednoj proizvodnji.  Biounik zapošljava tri doktora nauka iz oblasti mikrobiologije, biohemije i molekularne biologije, nekoliko doktoranata i mastera. Misija Biounka jeste da kroz naučno-istraživački rad učestvuje na različitim domaćim i međunarodnim projektima, angažuje naučne institucije i eminentne stručnjake iz oblasti biotehnologije i zaposli visoko obrazovane kadrove koji će dalje raditi na razvoju novih inovativnih proizvoda.

Biounik  poseduje savremeno opremljene laboratorije za mikrobiologiju, PCR, fiziologiju biljaka, agrohemiju i laboratoriju za ispitivanje silaže kao i stručan tim  koji učestvuje u realizaciji istraživačkih domaćih i inostranih projekata.

Laboratorija za mikrobiologiju opremljena je aparaturom za obavljanje standardnih mikrobioloških metoda izolacije i indentifikacije mikroorganizama iz prirodnih sredina. Njihova kultivacija, produkcija i izdvajanje metabolita obavlja se u savremeno kontrolisanim uslovima fermentacija u bioreaktoru koja se kontroliše i prati preko SCADA softvera. Takođe, automatska identifikacija mikroorganizama se obavlja  pomoću Crystal autoreader-a.

Laboratorija za PCR je osposobljena za  izolaciju genomske DNA savremenim metodama molekularne biologije, amplifikaciju gena za 16 S RNA pomoću PCR-a (Polymer Chain Reaction), potvrdu prisustva gena horizontalnom elektoforezom i detekciju pomoću UV-transiluminatora.

Laboratorija za fiziologiju biljaka je opremljena za kvantitativno i kvalitativno određivanje sadržaja biljnih hormona  pomoću bioloških i ELISA ( Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) testova. Fiziološke testove na biljkama vršimo u klijalištima, fitotronu i stakleniku. U savremeno opremljenom stakleniku obavljaju se ogledi tokom cele godine gde testiramo naše nove aktivne supstance. 

Laboratorija  za agrohemiju poseduje savremenu opremu za analizu zemljišta. Za fizička i pravna lica povoljno, brzo i precizno vršimo osnovnu analizu zemljišta na osnovu koje dajemo preporuke za đubrenje i pravilno korišćenje zemljišta.

Laboratorija za ispitivanje silaže poseduje savremenu opremu za određivanje kvaliteta silaže na osnovu sadržaja kiselina, proteina, masti, celuloze, ADF (Acid Detergent Fiber) i NDF (Neutral Detergent Fiber).