Biounik


U cilju unapređenja istraživanja rada Agrounik je osnovao kompaniju Biounik. Naučno – istraživački rad je usmeren ka inovacijama i stvaranju novih aktivnih materija na bazi mikroorganizama i njihovih  metabolita sa primenom u poljoprivrednoj proizvodnji. Misija Biounka jeste da kroz naučno-istraživački rad učestvuje na različitim domaćim i međunarodnim projektima, angažuje naučne institucije i eminentne stručnjake iz oblasti biotehnologije, zaposli visoko obrazovane kadrove koji će dalje raditi na razvoju novih inovativnih proizvoda.Biounik  poseduje savremeno opremljene laboratorije za mikrobiologiju, PCR, fiziologiju biljaka i agrohemiju,  kao i stručan tim  koji učestvuje u realizaciji  istraživačkih domaćih i inostranih projekata.

Laboratorija za mikrobiologiju je opremljena za obavljanje standardnih mikrobioloških metoda izolacije i indentifikacije mikroorganizama iz prirodnih sredina.Njihovo umnožavanje i izolacija metabolita se obavlja u savremeno kontrolisanim uslovima fermentacija.  Takođe automatska identifikacija mikroorganizama se obavlja  pomoću crystal autoreader-a.

Laboratorija za PCR je osposobljena za  izolaciju plazmidne i genomske DNA ručno i uz pomoć kitova. Takodje vršimo  izolaciju genomske i plazmidne DNA  bakterija, PCR -  amplifikaciju gena za 16 S RNA, tumačenje dobijenih rezultata gel-elektoforezom i uz pomoć UV-transiluminatora.

Laboratorija za fiziologiju biljaka je opremljena za kvantitativno i kvalitativno određivanje sadržaja biljnih hormona  pomoću bioloških i elisa - imuno- enzimskih testova. Fiziološke testove na biljkama vršimo u klijalištima, fitotronu i stakleniku. U savremeno opremljenom  stakleniku obavljaju se ogledi tokom cele godine gde testiramo naše nove aktivne materije.  Nakon ovih testova istraživanja nastavljamo u proizvodnim uslovima na parcelama na kojima se vrši komercijalna poljoprivredna proizvodnja u mikro i makro ogledima.

Laboratorija  za agrohemiju poseduje savremenu opremu za analize  zemljišta.Za fizička i pravna lica povoljno, brzo i precizno vršimo osnovnu analizu zemljišta na osnovu koje dajemo preporuke za djubrenje I I pravilno korišćenje zemljišta.