Savet agronoma

Bez obzira da su u pitanju kukuruz,pšenica, soja, važni faktor poljoprivrednim proizvođačima predstavljaju žetveni ostaci.

Savremena proizvodnja u govedarstvu ne može se zamisliti bez korišćenja silaže.

Vinova loza je višegodišnja visokointenzivna kultura koja u toku vegetacije prolazi kroz fenofaze razvića od kojih zavisi prinos i kvalitet i zato

Šećerna repa spada u grupu najintenzivnijih ratarskih kultura.

Malina je posle jagode najznačajnija jagodasta voćna vrsta.

Kukuruz je biljna kultura sa izuzetno velikim potencijalom za prinos, zbog čega ogroman značaj u realizaciji samog prinosa pored agroekoloških uslo

Pages