Ne loži, razloži

Poznato je dа je spаljivаnje biljnih ostаtаkа, zаbrаnjeno zаkonom. Uprkos tome, slаmа strnih žitа i kukuruzovinа često se spаljuju pod izgovorom dа prаve velike teškoće prilikom obrаde zemljištа i setve nаrednog usevа, kаo i zbog potrebe dа se unište biljne bolesti i seme korovа.

Sektor za vanredne situacije podsetio  je Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje bilo koje vrste otpada na otvorenom prostoru a da su za prekršioce tog zakona predviđene novčane kazne za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara a za pravna lica taj iznos je od 300.000 do milion dinara.

Zbog paljenja strnjišta, u ataru Stajićeva, Perleza i Belog Blata gorelo je više od 800 hektara šuma, njiva i prostora zaštićenog rezervata prirode "Carska bara".

Spaljivanje znači potpun gubitak organske materije i azota. Osim gubitaka u organskoj materiji vatra uništava korisne članove edafona, ugrožava divljač, zagađuje okolinu i predstavlja veliku opasnost zbog mogućnosti nekontrolisanog širenja požara. Zaoravanje žetvenih ostataka biljne proizvodnje ima niz prednosti. Zaoravanjem se biljni ostaci uključuju u proces kruženja organske materije u zemljištu, stimulira se biološka aktivnost zemljišta i pozitivno utiče na strukturu i vodno-vazdušne i toplotne osobine zemljišta. Drugim rečima, popravlja se plodnost i produktivnost zemljišta. Pored toga, na teškom zemljištu organski ostaci poboljšavaju internu dreniranost u sloju u koji su uneti. Količina žetvenih ostataka u intenzivnoj biljnoj proizvodnji je dosta značajna i zavisi od biljne vrste, sorte, kao i od vremenskih uslova pojedinih godina.

 

UNIKER je tečno mikrobiološko đubrivo–mobilizator hranljivih elemenata, koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu za razlaganje žetvenih ostataka i kompostiranje.

Primenom UNIKER-a ubrzavaju se procesi transformacije žetvenih ostataka u zemljištu. UNIKER sprečava stvaranje azotne depresije (nedostatak pristupačnog azota u zemljištu), jer sadrži lako hidrozibilnu organsku materiju koja se uz pomoć proteolitičkih bakterija razlaže do pristupačnog azota (NH4+) čime se reguliše C/N odnos. Žetveni ostaci se pretvaraju u novu organsku materiju – humus. Humus sprečava ispiranje hranljivih elemenata, poboljšava vodno–vazdušni režim i strukturu zemljišta. Primenom UNIKER-a žetveni ostaci se brže razlažu usled čega je lakša  predsetvena priprema zemljišta i setva.

U voćarstvu i vinogradarstvu UNIKER se koristi za prskanje opalog lišća, grančica i kore drveta usled čega se smanjuje inokulum patogena i infektivni potencijal za sledeću godinu. Zemljište se obogaćuje novom organskom materijom koja povećava plodnost zemljišta.

Kompostiranjem organskih ostataka nastaje stabilna organska materija slična humusu – kompost.  Kompost je kvalitetno organsko đubrivo koje se koristi za popravku fizičkih, hemijskih i bioloških osobina zemljišta, a može se proizvesti u svakom domaćinstvu kompostiranjem ostataka hrane, opalog lišća, trave, grančica, sirovog stajskog đubriva.