PREDSETVENO I STARTNO ĐUBRENJE RATARSKIH KULTURA SA UNI-MAX-OM

Ratarska proizvodnja poslednjih godina postaje sve intenzivnija i zahtevnija poljoprivredna proizvodnja, kako sa stanovišta agroekoloških uslova tako i u pogledu adekvatne ishrane gajenih biljaka. Bez obzira o kojoj ratarskoj kulturi govorimo one se odlikuju izuzetno velikim potencijalom za prinos. Prinos je složena kategorija koja zavisi od nekoliko glavnih faktora kao što su: hibrid/sorta, agrotehnika, zemljište sa svojom plodnošću i vremenski uslovi tokom godine. Da bi se postigao što je moguće veći prinos u toku proizvodne godine, neophodno je pažnju posvetiti i adekvatnoj ishrani gajenih biljaka.

Prilikom planiranja proizvodnje bitna stavka jeste đubrivo u ceni koštanja ukupne proizvodnje na datoj površini. Kako je cilj svi proizvođača da postignu što moguće veći prinos uz optimalnu količinu đubriva, za to je neophodno da se prvo uradi osnovna analiza zemljišta kako bi se dobili osnovni podaci o najbitnijim parametrima zemljišta. Nakon urađene analize možemo steći uvid koja je količina đubriva potrebna da se unese za buduću gajenu kulturu kako bi se obezbedio optimalan rast i razvoj biljaka. Količinu đubriva možemo uneti u jesen kao osnovno, u proleće kao predsetveno, i startno u toku same setve useva, kao i u toku vegetacije u vidu prihrane.

 Kako u narednom periodu polako dolazi vreme za predsetveno đubrenje prolećnih kultura, kompanija Agrounik nudi Vam novo organsko granulisano mikrobiološko đubrivo Uni-max. Uni-max se posebno preporučuje za zemljišta gde ima nedostatak fosfora da li zbog njegovog manjka ili zbog suviška, koji je sve veći problem u proizvodnji. Takođe se preporučuje u kombinaciji sa mineralnim đubrivom u cilju bolje iskorišćenosti azota i fosfora u toku vegetacije iz mineralnih i organskih izvora. Korišćenjem Uni-max-a dolazi do povećanja mikrobiološke mase, rešavaju se potencijalne blokade u zemljištu što za rezultat ima veće prinose gajenih biljaka. Uni-max se može primeniti u proleće ili kao predsetveno ili kao startno đubrivo za kukuruz, soju, suncokret i šećernu repu.

Uni-max se proizvodi u dve granulacije: krupna od 4-8 mm i mikro od 0.5-1.2 mm. Za sve proizvođače koji poseduju na sejalicama depozitore za mikrogranulisana đubriva preporučuje se upotreba mikrogranulisanog 0.5-1.2 mm Uni-max-a prilikom setve u dozi od 20 kg/ha za kukuruz, soju, suncokret i šećernu repu. Dok proizvođači koji ne poseduju depozitore, a želeli bi da poboljšaju ishranu biljaka u toku vegetacije sa azotom i fosforom u prvom redu, mogu da koriste putem rasipača mineralnog đubriva predsetveno Uni-max granulacije od 4-8 mm u dozi od 100-200 kg/ha za kukuruz, soju, suncokret i šećernu repu.