Primena Slavola u soji

Soja je najrasprostranjenija zrnena mahunarka na svetu i ima veliki privredni značaj u svetskim okvirima jer daje ulje i belančevine. Soja kao biljna kultura iznosi dosta azota, ali je i dobar azotofiksator pod uslovom da se obrazovao dovoljan broj kvržica u korenu.

U toku gajenja soje na dobrim zemljištima uz inokulacju semena pre setve, odlične rezultate u praksi pokazala je folijarna prihrana zajedno sa herbicidima.

Stoga Vam preporučujemo da u fazi treće troliske primenite organsko, mikrobiološko đubrivo Slavol u količini od 7 litara po hektaru.

Slavol sadrži bakterije koje su izdvojene sa površine korena i umnožene na odgovarajućim hranljivim podlogama. U procesu umnožavanja kao sekundarne produkte metabolizma stvaraju auksine koji su potpuno prirodnog porekla kao i auksini koje sintetiše biljka.

Primena Slavola jača korenov sistem kod biljaka, pa se one razvijaju brže i ujednačenije, a i lakše prolaze kroz stresne periode. Slavol se primenjuje folijarno i prilikom tretiranja useva tečnost ulazi u biljku, a zajedno sa njom i auksini iz rastvora Slavola. Oni se relativno brzo kreću, kroz provodne sudove dolaze do svih delova biljke i utiču na izduživanje ćelija, usled čega biljka brže raste, kao i na deobu ćelija, usled čega raste više. Takođe, ona postaje snažnija, jača i sposobnija za davanje većih prinosa.

Ukoliko se tokom vegetacionog perioda pojave nepovoljni-stresni vremenskih uslovi kao što su mraz, grad, visoke temperature, suša tada je naša preporuka da se primeni Amiksol biljne aminokiselina potpuno prirodnog porekla, folijarno u količini od 2 do 3 litre po hektaru, time ćete obezbediti brži oporavak biljke i povećati otpornost na stresne uslove.