Ratarstvo

Poznato je dа je spаljivаnje biljnih ostаtаkа, zаbrаnjeno zаkonom.

Česte oscilacije vremenskih prilika i pad temperature, dovode do toga da biljka trpi stres.

Kukuruz je biljna kultura sa izuzetno velikim potencijalom za prinos, zbog čega ogroman značaj u realizaciji samog prinosa pored agroekoloških uslo

Soja je najrasprostranjenija zrnena mahunarka na svetu i ima veliki privredni značaj u svetskim okvirima jer daje ulje i belančevine.

Vegetativni period biljke započinje klijanjem, kome prethodi apsorpcija određene količine vode iz tla.

Ratarska proizvodnja poslednjih godina postaje sve intenzivnija i zahtevnija poljoprivredna proizvodnja, kako sa stanovišta agroekoloških uslova ta

Šećerna repa spada u grupu najintenzivnijih ratarskih kultura.

Setvu suncokreta treba započeti kada se setveni sloj zemlje dovoljno ugreje, a to je na oko 8 stepeni što je idealno krajem marta ili početk

Setva kukuruza je vrlo značajna – pre svega odabir hibrida za određeno područje, treba odrediti gustinu useva zavisno od primenjenih agrotehničkih

Setvu soje treba početi kada se temperatura zemljišta stabilizuje na nivou od 10 do 12°C, dakle vreme setve soje uvek treba vezivati za temp

Posle žetve za poljoprivredne proizvođače važan faktor predstavljaju žetveni ostaci koji ostaju nakon žetve, bez obzira da li je u pitanju pše

Šećerna repa spada u grupu najintenzivnijih ratarskih kultura.

Soja je najrasprostranjenija zrnena mahunarka na svetu i ima veliki privredni značaj.

Kukuruz je biljna kultura sa velikim potencijalom za prinos koji se može ostvariti uz primenu agrotehničkih mera obrad

Setva soje se ne vezuje toliko za određen datum koliko je važno da dobro procenite uslove, a to znači pre svega određenu temperaturu zemljišta.

Dobar prinos zavisi od dobre i pravovremene setve. Kako to postići...

Pravo je vreme da počnete da razmišljate o sistemu prihrane pšenice.

Žetva je u punom jeku, pored kvaliteta zrna i veličine prinosa, svake godine, posle žetve za poljoprivrene proizv

Kompost, predstvalja organsku materiju koja je dobijena  humifikacijom organskog otpada različitog porekla.

Pšenica se koristi pre svega kao hlebna biljka.

Sortiment pšenice odlikuje se visokim genetskim potencijalom.

Žetveni ostaci se mogu iskoristiti na više načina, mada proizvođači u našoj zemlji i dalje pristupaju njihovom spaljivanju.

Đubrenje je veoma važna agrotehnička mera za postizanje visokih i stabilnih prinosa gajenih biljaka.