ŠEĆERNA REPA - Kako do vrhunskih prinosa?

Šećerna repa spada u grupu najintenzivnijih ratarskih kultura. Kako bi poljoprivredni proizvođači ostvarili visok prinos korena odgovarajućeg kvaliteta šećerna repa zahteva pored povoljnih agroekoloških uslova i dobru ishranu tokom celog vegetacionog perioda.

Najefikasniji vid prihrane jeste folijarna prihrana. Stoga Vam kompanija Agrounik preporučuje dva folijarna tretmana šećerne repe: prvi tretman sa herbicidima i drugi u prvom tretmanu protiv pegavosti lista (Cercospora beticola) sa organskim, mikrobiološkim đubrivom Slavol u količini od 7 litara po hektaru, time ćete obezbediti bolju aktivnost i razvoj korenovog sistema, veću lisnu masu, bolju digestiju i ono najbitinije veći potencijal za prinos.

Ukoliko se tokom vegetacionog perioda pojave nepovoljni-stresni vremenskih uslovi kao što su mraz, grad, visoke temperature, suša tada je naša preporuka da se primeni Amiksol biljne aminokiselina potpuno prirodnog porekla, folijarno u količini od 2 do 3 litre po hektaru, time ćete obezbediti brži oporavak biljke i povećati otpornost na stresne uslove.

Tečno mikrobiološko đubrivo Slavol upotrebljava se za folijarnu prihranu ratarskih kultura. U ovom periodu aktuelan je tretman svih prolećnih useva. Primena Slavola jača korenov sistem kod biljaka, pa se one razvijaju brže i ujednačenije, a i lakše prolaze kroz stresne periode. „Slavol se primenjuje folijarno i prilikom tretiranja useva tečnost ulazi u biljku, a zajedno sa njom i auksini iz rastvora Slavola. Oni se relativno brzo kreću, kroz provodne sudove dolaze do svih delova biljke i utiču na izduživanje ćelija, usled čega biljka brže raste, kao i na deobu ćelija, usled čega raste više. Takođe, ona postaje snažnija, jača i sposobnija za davanje većih prinosa.“