SETVA KUKURUZA

Setva kukuruza je vrlo značajna – pre svega odabir hibrida za određeno područje, treba odrediti gustinu useva zavisno od primenjenih agrotehničkih mera i agroekoloških uslova uzgoja, kao i odrediti vreme i dubinu setve jer je sve vrlo važno za postizanje visokih prinosa.

U većem delu našeg proizvodnog područja optimalni rokovi setve su između 10 i 25. aprila. U pojedinim rejonima setva kukuruza je moguća i u prvoj dekadi aprila što omogućuje ranije klijanje i nicanje, bolje korištenje zimske vlage, ranije metličanja, svilanja, cvetanje i oplodnja pa se izbegavaju visoke temperature i suvi vazduh u najosjetljivijim fazama razvoja kukuruza. Sve to utiče da se postignu visoki prinosi, uz raniju berbu s manjim postotkom vlage, a i da se obrada i priprema zemljišta za pšenicu obavi na vreme. Ranija setva nosi i određene rizike jer postoji opasnost od kasnih proletnih mrazeva.

U normalnim uslovima vlažnosti površinskog sloja zemljišta dubina setve kukuruza treba iznositi 5-7 cm, na lakšim tlima 6-8 cm.

Ukoliko su se ispunili navedeni uslovi za setvu tada smo spremni da pristupimo istoj. Naravno preporuka struke je da se seme koje se koristi za setvu istretira nekim insekticidom i naravno stimulatorom rasta - Slavol S, čija je uloga da stimuliše klijanje i nicanje, razvoj korenovog sistema i nadzemnog dela biljke. Takođe, primenom Slavola S smanjujemo rizike koji mogu nastati posle setve, kao što su na primer suša, pa tako će seme koje je istretirano Slavolom S imati bolje razvijen korenov sistem koji je razgranatiji sa vise korenovih dlačica, te će takav koren daleko bolje podneti sušu u odnosu na koren koji se razvio iz semena koje nije tretirano Slavolom S. Još jedna benifit primene Slavola S je i ujednačeno nicanje biljaka, pri čemu imamo bolji sklop koji je izuzetno bitan preduslov visokog prinosa, kao i olakšanu primenu agrotehničkih mera, pre svega pesticida i kultivacije zemljišta.

Slavol S se primenjuje tako što se 250 ml ovog preparata nanese na hektarsku normu semena ratarskih kultura uz primenu određene količine vode. U konkretnom slučaju za kukuruz je potrebno dodati 250 ml vode. Seme se može istretirati neposredno pred setvu kao i par meseci pre setve. Naime indol-3-sirćetna kiselina (IAA) – auksin koji je sastavni deo Slavola S može ostati u semenu i par meseci, pa takvo seme ukoliko je ranije istretirano može da se vrati u džak i da sačeka setvu.