Stočarstvo

Savremena proizvodnja u govedarstvu ne može se zamisliti bez korišćenja silaže.

Dobro pripremljena silaža predstavlja kvalitetno kabasto hranivo koje se koristi u ishrani preživara.

Kukuruz (Zea mays L.) je pored pšenice i riže najvaznija žitarica koja se uzgaja kod nas i u svetu.