Savet agronoma

Paradjz koji je već rasađen iznosi se na stalno mesto u plasteniku.

Posle žetve za poljoprivredne proizvođače važan faktor predstavljaju žetveni ostaci koji ostaju nakon žetve, bez obzira da li je u pitanju pše

Savremena proizvodnja u govedarstvu ne može se zamisliti bez korišćenja silaže.

Vinova Loza je višegodišnja visokointenzivna kultura koja u toku vegetacije prolazi kroz fenofaze razvića od kojih zavisi prinos i kvalitet i zato

Šećerna repa spada u grupu najintenzivnijih ratarskih kultura.

Pages