Analiza silaže

Izbalansirana ishrana preživara je neophodna za povećanje dnevnog prirasta i prinosa mleka.U ishrani preživara osnovni obrok čini kabasta stočna hrana (seno, silaža i senaža). Na osnovu poznavanja hranljive vrednosti kabastih hraniva određuje se sastav i količina koncentrovanih hraniva. Najčešće se pri sastavljanju obroka polazi od odnosa suve materije iz kabaste i koncentrovane hrane. Pre upotrebe silaže i senaže u ishrani neophodno je da se izvrši organoleptički pregled. Za visoku proizvodnju su neophodne hemijske i mikrobiološke analize.

Agrounik poseduje laboratoriju za ispitivanje stočne hrane u okviru koje vrše hemijske i mikrobiološke analize. Naše laboratorije imaju savremenu opremu kao i obučen kadar koji čine doktori nauka iz oblasti mikrobiologije, biohemije, molekularne biologije, hemije kao i stručan tim iz oblasti ishrane životinja.

Laboratorija za ispitivanje stočne hrane poseduje aparaturu za ekstrakciju i određivanje sadržaja masti, automatizovani sistem za ispitivanje sadržaja azota i proteina, sistem za određivanje sirove celuloze, pH-metar, sušnicu i peć za žarenje.

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE SILAŽE OBAVLJA SLEDEĆE ANALIZE:

Sadržaj vlage i suve materije;

Sadržaj pepela i mineralnih materija;

Sadržaj ukupnih proteina;

Sadržaj ukupnih masti;

Sadržaj sirove celuloze;

Sadržaj ADF, NDF i ADL;

pH silaže;

Sadržaj kiselina (sirćetna, buterna i mlečna);

Sadržaj skroba;

Mikrobiološke analize.