Analiza silaže

Izbalansirana ishrana preživara je neophodna za povećanje dnevnog prirasta i prinosa mleka. U proizvodnji preživara osnovni obrok čini kabasta stočna hrana – silaža. Na osnovu poznavanja hranljive vrednosti silaže određuje se sastav i količina dopunskog obroka koji se sastoji od koncentrovanih hraniva. Najčešće se pri sastavljanju obroka polazi od suve materije (ili energije) iz kabaste i koncentrovane hrane.

Pre upotrebe silaže u ishrani neophodno je da se izvrši organoleptički pregled silaže od strane stručnog lica kao i hemijske i mikrobiološke analize.

Agrounik poseduje laboratoriju za ispitivanje stočne hrane u okviru koje vrše hemijsku i mikrobiološku analizu silaže. Naše laboratorije imaju savremenu opremu kao i obučen kadar koji čine doktori nauka iz oblasti mikrobiologije, biohemije, molekularne biologije, hemije kao stručan tim iz oblasti ishrane životinja.

Laboratorija za ispitivanje silaže poseduje aparaturu za ekstrakciju i određivanje sadržaja masti, automatizovani sistem za ispitivanje sadržaja azota i proteina, sistem za određivanje sirove celuloze, pH-metar, sušnicu i peć za žarenje.

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE SILAŽE OBAVLJA SLEDEĆE ANALIZE:

Sadržaj vlage i suve materije;

Sadržaj pepela i mineralnih materija;

Sadržaj ukupnih proteina;

Sadržaj ukupnih masti;

Sadržaj sirove celuloze;

Sadržaj ADF, NDF i ADL;

pH silaže;

Sadržaj kiselina (sirćetna, buterna i mlečna);

Sadržaj skroba;

Mikrobiološke analize.